Lejebetingelser

Lejeaftale
Lejeaftalen bekræfter den indgåede lejeaftale mellem lejer og Team Læsø Feriehusudlejning. Den indgåede lejeaftale er gældende, når 1. rate eller hele lejebeløbet er betalt. (Se 5. Afbestilling).

Lejemålet starter på ankomstdagen senest kl. 16.00 (i højsæsonen dog senest kl. 17.00). Straks efter færgeankomst, bedes i henvende jer på Team Læsøs kontor for afhentning af husmappe mm. Ved afrejse skal feriehuset forlades senest kl. 10.00, såfremt ingen anden aftale foreligger. Det lejede må ikke benyttes til andet end beboelse for det registrerede antal personer. Opstilling af telte og campingvogne er ikke tilladt.

 1. Rengøring
  Husene overtages i rengjort stand. Renholdelse af det lejede påhviler lejeren. Ved fraflytning skal feriehuset afleveres i samme stand som ved overdragelsen. Eventuel nødvendig rengøring, vil blive udført for lejers regning. Ved tilkøb af slutrengøring, som skal tilkøbes samtidig med booking, forlades huset som beskrevet i husmappen under punkt 1 ”Afrejse”.
  Er der opstået skader i eller på huset, samt inventar, forvoldt af lejer under lejemålet, har denne erstatningspligt gennem lejers egen forsikring, eller ved kontant afregning til Team Læsø. For enkelte huse vil der blive opkrævet et depositum. Dette returneres efter lejemålets afslutning efter modregning af forbrugsafgifter, eventuelle skader eller mangelfuld rengøring.                                                                                                                 
 2. Reklamationer
  Skader og mangler i det lejede feriehus skal anmeldes skriftligt til udlejningsbureauet senest 48 timer efter lejemålets begyndelse.  Der kan ikke ombyttes til andet hus eller kompenseres for den indbetalte leje ved pludselig opstået utilfredshed fra lejer. Ved reklamationer i forbindelse med rengøring, skal udlejningsbureauet underrettes FØR indflytning.

 3. Betalingsbetingelser
  1. rate = 30 % af beløbet ved reserveringsstart.
  2. rate = resten af beløbet betales 8 uger før feriestart.

  Ved leje senere end 8 uger før ankomst forfalder hele beløbet til omgående betaling ved modtagelse af lejeaftalen.

  Alle priser er ekskl. el og varme. Disse ydelser opkræves særskilt ved afrejse ift. aflæsning ved ankomst og afrejse.                  
 4. Afbestilling
  Lejer har ret til afbestilling af lejemål indtil 8 uger før lejeperiodens start. Ved afbestilling tilbagebetales det indbetalte beløb, fratrukket 15 % af bruttolejen, dog min. kr. 700,-.(Eks. gebyr og afbestillingsgebyr tilbagebetales ikke).

  Ved afbestilling mindre end 8 uger før lejeperiodens start, hæfter lejer for hele lejebeløbet 100%. Ved en evt. genudlejning af et opsagt lejemål mindre end 8 uger før ankomst tilbagebetales den genudlejede bruttoleje minus 20%. Genudlejes lejemålet ikke, følger ingen tilbagebetaling. Ved ændring af lejemålet (i samme hus) indtil 60 dage før lejeperiodens påbegyndelse, beregnes et gebyr på DKK 300. Herefter er ændring af lejebeviset ikke længere muligt.

 5. Afbestilling i forbindelse med sygdom
  Vi anbefaler at man vælger et afbestillingsgebyr, der udgør 4% af lejeprisen, min. kr. 100,-. Gebyret dækker afbestilling mindre end 8 uger før lejeperiodens start, som følge af at lejer selv eller medrejsende dør, rammes af alvorligt ulykkestilfælde, eller akut alvorlig sygdom. Afbestillingsgebyret skal bestilles inden 1. rate betales. Ved afbestilling pga. sygdom skal Team Læsø have tilsendt en lægeattest med diagnose, senest 8 dage efter annulleringsdatoen.

  Når afbestillingsgebyret træder i kraft, tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket 15% dog min. kr. 700,- ( Eks. gebyr og afbestillingsgebyr tilbagebetales ikke).

 6. Skadedyr og gener
  Udlejer påtager sig intet ansvar ved forekomst af skadedyr (insekter, fluer, myrer, edderkopper, ørentvister, mus mv.) i eller ved feriehuset.

  Der kan i feriehusområder forekomme gener fra byggeri, naboer, landbrug, arrangementer eller lignende – Team Læsø Feriehusudlejning kan ikke stilles til ansvar for sådanne gener. Udlejer påtager sig intet ansvar for pludselig opståede skader, såsom f.eks. nedbrud, installationssvigt, og tilstoppede afløb, men udlejer vil drage omsorg for, at skaden udbedres hurtigst muligt efter anmeldelsen.

 7. Force majeure
  Team Læsø Feriehusudlejning ApS påtager sig intet ansvar som følge af Force majeure, så som strejke, forurenings og naturkatastrofer, epidemier, terror mm. eller andre forhold, som udlejningsbureauet ikke har indflydelse på. Team Læsø Feriehusudlejning ApS kan ikke stilles til ansvar for økonomiske tab.

 8. Team Læsø Feriehusudlejning ApS tager forbehold for trykfejl.

 9. Ved indbetaling af 1. rate erklærer lejer sig indforstået med vore lejebetingelser, der er en integreret del af lejeaftalen og accepterer også samtidig Team Læsøs Persondatapolitik, som kan findes på hjemmesiden under ”Praktisk info”.